Hoe denken Duitse partijen over vier thema’s van Europa tot vluchtelingen

Zondag 24 september zijn er parlementsverkiezingen in Duitsland. Hier een overzicht van wat de zes partijen die waarschijnlijk in de Bondsdag komen, denken over Europa, de arbeidsmarkt, begrotingsbeleid en migratie. De zes partijen zijn CDU/CSU (samen de christelijke Unie), FDP, AfD, SPD, Bündnis 90/Die Grünen en Die Linke. De CDU/CSU van kanselier Angela Merkel wordt waarschijnlijk de grootste, gevolgd door de SPD. De race om plaats drie is nog volkomen open.

Christlich Demokratische Union, CDU/CSU

Europa

 • CDU en CSU houden zich met betrekking tot grote hervormingen van de EU en eurozone op de vlakte. De CSU spreekt zich wel uit tegen euro-obligaties en het garant staan voor elkaars schulden in de eurozone
 • Zo min mogelijk economische schade bij Brexit-onderhandelingen met het VK

Arbeidsmarkt

 • Volledige werkgelegenheid in 2025
 • Industrie, en dan met name de auto-industrie, mag niet verdwijnen uit Duitsland
 • Ondersteunen van biotechnologie, medische technologie en digitalisering omdat daar de banen van de toekomst zijn
 • Flexibiliteit behouden met behulp van uitzendbanen, ZZP’ers en minijobs.
 • Werkgevers en werknemers krijgen meer vrijheid bij het afsluiten van cao’s.

Begroting

 • Geen nieuwe staatschulden en begrotingsevenwicht.
 • Als begroting het toestaat meer investeringen in wegen, spoor en andere publieke voorzieningen
 • Belastingverlaging van €15 mrd waar vooral lagere en middeninkomens van profiteren
 • Afschaffing van de solidariteitsheffing in 2020
 • Invoering van Autobahn-vignet

Migratie

 • Versterking Europese grenspolitie Frontex
 • Verdragen met Noord-Afrikaanse staten over het tegenhouden van vluchtelingen
 • Eerlijke verdeling van vluchtelingen over de EU (inclusief Oost-Europa)
 • CSU wil een maximum van 200.000 stellen aan het aantal vluchtelingen dat per jaar naar Duistland kan komen. Doorgangscentra aan de grens moeten dat garanderen. De CDU is hier tegen
 • Om de vluchtelingenaantallen te verminderen krijgen Tunesië, Algerije en Marokko de status van veilig land
 • Vluchtelingen met strafblad het land uitzetten
 • Uitgeprocedeerde asielzoekers zo snel mogelijk terugsturen naar herkomstland, inclusief Afghanistan

Freie Demokratische Partei, FDP

Europa

 • Het Europese Stabiliteitsmechanisme (ESM) opheffen
 • Faillissementsregeling voor eurolanden in betalingsbalansproblemen
 • Eurolanden die zich niet aan het Stabiliteits- en Groeipact van het Verdrag van Maastricht houden automatisch sancties opleggen, met als ultieme straf exit uit de eurozone
 • Het Europees Parlement en Commissie grootschalig hervormen. Minder Commissarissen en het schrappen van Straatsburg als vergaderplaats zouden al helpen de kosten omlaag te brengen en het politieke proces efficiënter te laten verlopen
 • Sociale zekerheid en arbeidsmarktrecht moet zaak blijven van de lidstaten
 • Europese kieslijsten voor Europese verkiezingen
 • Meer rechten voor het Europees parlement, waaronder het recht wetsvoorstellen in te dienen
 • Een Europa van twee snelheden waarbij een deel van de EU sneller integreert dan de rest
 • De ECB moet stoppen met het monetair financieren van staatsschulden

Arbeidsmarkt

 • Veel flexibiliteit op de arbeidsmarkt
 • Beperkende regels voor ZZP’ers, uitzendkrachten en mensen met kortlopende arbeidscontracten zoveel mogelijk schrappen
 • Voor mensen in de Bijstand moet het lonen een baantje te nemen

Begrotingsbeleid

 • Begrotingsevenwicht is plicht, aflossen van schulden nog beter
 • De overheid mag alleen nieuwe schulden maken als daarvoor een meerderheid van twee derde in het parlement is
 • Subsidies zoveel mogelijk buiten de normale begroting houden en afbouwen
 • Belastingverlichting van €30 mrd
 • Afschaffing solidariteitsheffing in 2019

Migratie

 • Het recht op asiel voor vluchtelingen uit onveilige landen handhaven
 • Aparte opvangcentra en snellere asielprocedures voor asielzoekers uit veilige herkomstlanden
 • Buitenlandse werknemers die in Duitsland gevraagd zijn, moeten makkelijker werkvergunning krijgen
 • Integratie versnellen, Duits paspoort na vier jaar in plaats van acht

Alternative für Deutschland, AfD

Europa

 • Binnen Europa staat het nationale belang van Duitsland voorop
 • Versterking van nationale leger
 • Referendum over een exit uit de EU en de eurozone en een terugkeer naar de D-Mark
 • Einde aan het opkopen van obligaties door de ECB
 • Minder macht voor Brussel, opzeggen Verdrag van Lissabon, en terugkeer naar een los verband van Europese staten
 • Het sluiten van EU-buitengrenzen verdient hoogste prioriteit

Arbeidsmarkt

 • Aandeel van ZZP’ers en uitzendkrachten terugdringen tot 15%
 • Na zes maanden werkgever verplichten een vaste baan aan te bieden
 • Langdurige werklozen meer mogelijkheden bieden vrijwilligerswerk te doen
 • Werknemers moeten langer kunnen genieten van WW-uitkering voordat ze terugvallen in de Bijstand (nu na maximaal 12 maanden).

Begroting

 • Niet alleen begrotingsevenwicht, maar ook een reductie van bestaande schulden
 • Overheid moet kleiner worden, en subsidies gereduceerd. Dat geldt ook voor duurzame energie, want de hetze tegen fossiele brandstoffen is onterecht. Duitsland moet het klimaatverdrag van Parijs opzeggen
 • Financiële ruimte gebruiken voor een afschaffing van erfbelasting en verlaging van de BTW met 7%
 • In grondwet vastleggen dat de sociale lasten voor huishoudens en bedrijven de grens van 40% niet mag overschrijden
 • Alle goudreserves terughalen uit de VS en andere landen

Migratie

 • Grenzen sluiten voor nieuwe vluchtelingen
 • Alleen gekwalificeerde arbeidskrachten, waar een tekort aan is, krijgen een werkvergunning
 • Uitgeprocedeerde asielzoekers direct terugsturen naar land van herkomst, of andere landen die bereid zijn ze op te nemen
 • Jaarlijks moet er minstens een bepaald minimum van asielzoekers worden uitgezet
 • Gezinshereniging niet mogelijk
 • Migranten moeten zich aanpassen aan Duitse cultuur. Mensen kunnen alleen worden ingeburgerd als er sprake is van ‘volledige assimilatie’.

Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD

Europa

 • Versterking van Europese noodfonds ESM en omvorming in een Europees Monetair Fonds
 • Een meer flexibele omgang met normen afgesproken in Stabiliteits- en Groeipact van het Verdrag van Maastricht
 • Een ministerie voor economische zaken en financiën in de eurozone met een eigen begroting gefinancierd met een belasting op beurstransacties
 • Een Europese grondwet
 • Meer rechten voor Europees parlement
 • Europese kandidatenlijsten bij EU-verkiezingen
 • Een groot investeringsprogramma in digitale en verkeersinfrastructuur en onderwijs
 • Gemeenschappelijke sociale zekerheidsregels die loondumping voorkomen

Arbeidsmarkt

 • Gelijk loon voor gelijk werk of je nou uitzendkracht bent of iemand met een vaste baan
 • Collectieve arbeidsovereenkomsten versterken
 • Langdurig werklozen mogen tijdelijk werken tegen een loon onder het minimum
 • Wie werkloos wordt, krijgt na drie maanden recht op bij- of omscholing
 • Werknemers krijgen eerder recht op een WW-uitkering en mogen die langer behouden

Begroting

 • Het doel is begrotingsevenwicht en geen nieuwe schulden
 • Belastingtarieven aanpassen ten gunste van lagere en middeninkomens. Voor hun valt bijvoorbeeld solidariteitsheffing weg in 2020. Voor hoge inkomens komen er twee extra belastingtarieven van 45% en 48%. Grote erfenissen worden zwaarder belast
 • Ruimte op de begroting gebruiken voor veel meer investeringen in wegen, glasvezelnet, onderwijs, modernisering gebouwen, etc

Migratie

 • EU-buitengrenzen beter beschermen en asielzoekers met verblijfsvergunning snel integreren
 • Geen mensen terugsturen naar Afghanistan
 • Gezinshereniging toestaan
 • Iedereen mag blijven die langer dan twee jaar in Duitsland heeft verblijft, een baan heeft, en geen strafblad
 • Hoog gekwalificeerde werknemers uit het buitenlanders waar in Duitsland een tekort aan is krijgen makkelijker een werkvergunning
 • Eerlijke verdeling vluchtelingen over Europa

Bündnis 90/Die Grünen

Europa

 • Versterking van Europese noodfonds ESM en omvorming in Europees Monetair Fonds
 • Invoering euro-obligaties
 • Meer macht voor Europees parlement
 • Gemeenschappelijke sociale standaards in EU tegen loondumping
 • Meer Europese investeringen
 • Een Europa van twee snelheden voor de landen die sneller die sneller willen integreren

Arbeidsmarkt

 • Flexibele werktijden. Standaard werkweken tussen 30-40 uur
 • Gelijk loon voor gelijke arbeid
 • Werken, ook bij een laag loon, moet belastingtechnisch altijd gunstiger zijn dan werkloos thuis zitten
 • Bijstand verhogen

Begroting

 • Begrotingsevenwicht is niet heilig
 • Investeringen in de toekomst met €12 mrd verhogen
 • Subsidies op vervuilende activiteiten verlagen
 • Meer geld voor energiezuinige gebouwen
 • Meer geld ophalen met CO2-emissierechten
 • Meer investeringen in elektromobiliteit
 • Bij verkeersinvesteringen nadruk op het spoornet
 • Bouw van een miljoen sociale woningen
 • Minstens 7% van bbp in onderwijs investeren en nog eens 3,5% in R&D

Migratie

 • Een speciaal ministerie voor vluchtelingenzaken en integratie
 • Vluchtelingen terugsturen naar Afghanistan is onacceptabel
 • Gezinshereniging toestaan
 • Geen verscherping van asielrecht
 • Oorzaken van emigratie en vlucht bestrijden

Die Linke

Europa

 • ECB moet direct kredieten kunnen geven aan bijvoorbeeld Griekenland
 • Herstelbetalingen aan landen die hard getroffen zijn door de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog
 • Griekse schulden kwijtschelden
 • Geen overheidsredding van banken. Aandeelhouders dragen de kosten
 • Referenda in alle Europese lidstaten over de toekomst van de EU
 • Meer rechten voor Europees parlement
 • Eenmalige belasting op vermogens boven de miljoen om daarmee investeringsprogramma in gang te zetten
 • Een Europees minimumloon

Arbeidsmarkt

 • ZZP-contracten, uitzendbanen en minijobs zoveel mogelijk afschaffen
 • Normale werkweek van 40 uur naar 30 uur
 • Minimumloon verhogen naar €12 per uur
 • Gelijk loon voor gelijke arbeid
 • Bijstand vervangen door een basisloon van €1050 per maand
 • Mensen krijgen eerder en langer recht op WW-uitkering

Begroting

 • Afschaffing verplichte begrotingsevenwicht
 • Hogere belastingtarieven voor hoge inkomens. 75% voor inkomens boven een miljoen
 • Geen belasting voor inkomens onder €1400 per maand
 • 5% belasting op vermogens boven een miljoen
 • Vennootschapsbelasting naar 25%
 • Belasting op beurstransacties van 0,1%
 • Grote erfenissen zwaarder belasten
 • Meer investeringen in infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg. Bij verkeer vooral meer investeringen in spoor en goedkopere kaartjes
 • Hogere lonen in publieke sector
 • Afschaffen schoolgeld kinderdagverblijven

Migratie

 • Vrije keus voor vluchtelingen naar welk EU-land ze willen
 • Asielzoeker moet gelijke kansen hebben op arbeidsmarkt en in de zorg
 • Na drie jaar Duitsland automatisch recht op inburgering

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s